© Internetix  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


2.1.3  Agricolan ortografia


>Agricolan ortografiaa esitellään tarkemmin seuraavassa taulukossa, jossa luetellaan aakkosjärjestyksessä Agricolan kirjaimet ja kirjainyhdistelmät sekä niitä vastaavat äänteet ja äänneyhdistelmät. Esimerkeistä annetaan sekä kirjoitus- että lukuasu. Taulukossa lyhenne yl. merkitsee 'yleensä, yleinen' ja lyhenne harv. 'harvoin, harvinainen'. (Taulukko on koostettu niiden tietojen ja esimerkkien pohjalta, jotka on julkaistu teoksessa Lehikoinen Kiuru 1993.)
 
 

Kirjaimet Äänteet Käyttöyhteys, yleisyys Kirjoitusasu Lukuasu
a aa ensi tavussa amun, mahan aamuun, maahan
a aa jälkitavussa yl. laitta, vastan laittaa, vastaan
a ä harv. kersimatoinna kärsimätöinnä
aa a harv. iaanonsa, pijspaat janonsa, piispat
aa aa ensi tavussa yl. taas, caatua taas, kaatua
au au yl. haucutella, cauuas haukutella, kauvas
av au harv. avtuas, herravttas autuas, herrauttas
b b lainasanoissa arabi arabi
b b ~ p lainasanoissa Biblia biblia ~ piplia
b p lainasanoissa bijspa, naaburi piispa, naapuri
b p nasaalin jäljessä yl. ramba, enembi rampa, enempi
c h tavun lopussa harv. ectoo, puctalla ehtoo, puhtaalla
c k takavokaalin edellä yl. caunis, iotca, coska kaunis, jotka, koska
c kk harv. wasica vasikka
c s lainasanoissa harv. cedrit seetrit
cc kk harv. miecca miekka
ch h tavun lopussa echkä, tapachtui ehkä, tapahtui
ch k harv. perchele, schoulus perkele, skoulus
ck h tavun lopussa harv. macktasimma mahtasimma
ck k harv. ahckera, mieckat ahkera, miekat
ck kk yl. liecki, lammickoon liekki, lammikkoon
d d soinnillinen dentaalispirantti yl. heiden, wäryden heidän, vääryyden
d t nasaalin ja likvidan jäljessä yl. anda, sieldä antaa, sieltä
d t tavun ja sanan lopussa harv. idken, puuttunud itken, puuttunut
dh d soinnillinen dentaalispirantti yl. sydhemen, taidhat sydämen, taidat
dh t sanan lopussa harv. tehnydh tehnyt
dt t sanan lopussa harv. nimedt nimet
dz ts ~ 
JJ
harv. 
soinniton dentaalispirantti
cadzeleman katselemaan ~ 
ka
JJelemaan
e e yl. ellei, kenenge ellei, kenenkä
e ee jälkitavussa yl. eten eteen
e ie harv. renteleuet rientelevät
e ä yl. elken, tenepene älkään, tänäpänä
e ää jälkitavussa yl. elken älkään
e ää ensi tavussa harv. kiendä kääntää
ee e harv. eet, nee et, ne
ee ee ensi tavussa teet teet
ee ee jälkitavussa harv. sateen sateen
ee ie harv. leepesen liepeeseen
ee ää jälkitavussa harv. kyleen kylään
ee ää ensi tavussa keendeken kääntäkään
ei äy harv. wastoinkeimises vastoinkäymises
eu eu yl. kieula, cauneus keula, kauneus
eu ey yl. syngeus synkeys
eu äy yl. kieut, teuty käyt, täytyy
eu öy yl. kieuhille, leusit köyhille, löysit
ey ey yl. ilkeyxistäns ilkeyksistäns
ey öy yl. leynnyt, peydhet löynnyt, pöydät
ää hyvin harv. eärittomen äärittömän
f f ~ v lainasanoissa fangittu fangittu ~ vangittu
ff h tavun lopussa harv. lainasanoissa lyffty, wffri lyhty, uhri
ffu v lainasanoissa harv. röffuerin ryövärin
g g soinnillinen palataalispirantti yl. lugussa, wargas lugussa, vargas
g j harv. welgilleni veljilleni
g k nasaalin ja likvidan jäljessä yl. hengi, iulgi henki, julki
gh g soinn. palat.spir. yl. aighat, pelghon aigat, pelgon
gh j harv. wäighy väijyy
gh k harv. synghie, kumminghin synkiä, kumminkin
h h yl. hen, haiu, szokohon, ahkera, hahmo hän, haju, suokohon, ahkera, hahmo
i i yl. iloxi, kiui, ellei, quin, löisi iloksi, kivi, ellei, kuin, löisi
i i ensi tavussa harv. pina piina
i ii jälkitavussa yl. caunit kauniit
i j yl. ia, iotca, kiria ja, jotka, kirja
i y harv. leuli, syndime löyly, syntymä
ie ie yl. riende, sielut rientää, sielut
iee ie hyvin harv. tieet tiet
ij i harv. ijkenens, welij ikänäns, veli
ij i i-loppuisessa diftongissa taijuan, etteij, astuij taivaan, ettei, astui
ij ii ensi tavussa yl. kijten, lijateckin kiitän, liiatekkin
ij ii jälkitavussa harv. coruijn korviin
ij j harv. ijei, tyhije, luija jäi, tyhjä, luja
ij y hyvin harv. ijxinens, tehdhijt yksinäns, tehdyt
ije ie harv. sijelun, tijen sielun, tien
iu iu yl. hiuxet, liucas hiukset, liukas
iw iu hyvin harv. kiwsaia kiusaaja 
j i harv. jstupi, yxj yksi, istupi
j j harv. ja, Jumala ja, Jumala
k k etuvokaalin edellä yl. keskyt, lukea käskyt, lukea
k k takavokaalin edellä harv. coska koska
ki k e:n, ä:n, ö:n edellä yl. kieula, kiäri, kiöuhet keula, kääri, köyhät
l l yl. laulan, walkeus laulan, valkeus
l ll hyvin harv. ylennepukecat yllennepukekaat
ld lt yl. sieldä, waldakunda sieltä, valtakunta
lg lk yl. iulgi julki
lk lkk usein silki silkki
ll l hyvin harv. honenhalltija huoneenhaltija
ll ll yl. kellaiset, ellei kellaiset, ellei
lp lpp yl. wilpi vilppi
m m yl. merimiehet merimiehet
~ m nasaaliviiva edellisen vokaalimerkin päällä ãbumisens ampumisens
m mm joskus ymerdä ymmärtää
mb mp yl. enembi, ramba enempi, rampa
mm mm yl. hemmestykeet hämmästykäät
~m mm nasaaliviiva edellisen vokaalimerkin päällä mielême mielemme
mp mpp yl. tompeli  tomppeli
n n yl. näen näen
~ n nasaaliviiva edellisen vokaalimerkin päällä matkãs, lãgesin matkans, lankesin
nd nt yl. anda antaa
ng nk yl. hengi, quinga henki, kuinka 
ng hh (geminaatta-äng) yl. hengen, sängylle hengen, sängyllä

 

nk        nkk usein ankurit ankkurit
nn nn yl. synnistä synnistä
~n nn nasaaliviiva edellisen vokaalimerkin päällä tûnustoxes tunnustokses 
nss ns joskus canssa, anssion kansa, ansion
nt ntt usein tontu tonttu
o o yl. olcohon, omatundo olkohon, omatunto
o oo jälkitavussa yl. siugnatkon siunatkoon
o u harv. connioitan kunnioitan
o uo yl. rohot, nori ruohot, nuori
o ö harv. ylistos ylistös
oo o hyvin harv. ioonga jonka
oo oo ensi tavussa coottu koottu
oo oo jälkitavussa harv. armoon armoon
oo uo yl. hoone, loondo huone, luonto
ou ou yl. nouta, soutanet noutaa, soutaneet 
ow ou hyvin harv. iowcko, nowsi joukko, nousi 
p p yl, papit, halpa papit, halpa
p pp pipurita, tompeli pippurita, tomppeli
ph f lainasanoissa prophetat profeetat
pp p joskus oppetus opetus
pp pp yl. pappi, Hijppakunda pappi, hiippakunta
q k sanan alussa u:n edellä quinga, quiwa kuinka, kuiva
r r yl. armo, catkera armo, katkera
rg rk yl. surgia surkia
rk rkk usein myrky myrkky
rr rr yl. harrastin, Herra harrastin, Herra
rt rtt usein tartui tarttui
s s yl. sis, runsahasti, puheesa siis, runsahasti, puheesa
ss ss yl. seassa, wissiste seassa, vissistä
sz s joskus sanan alussa szormi, pääsznut sormi, pääsnyt
t t yl. tutkipi, hitaat tutkipi, hitaat
th t joskus sanan tai tavun lopussa tutha, näeth tuta, näet
th tt hyvin harv. saathanut saattanut
tt t joskus sanan lopussa vskonett uskoneet
tt tt yl. saitta saitta
tth tt hyvin harv. woottha vuotta
tz ts ~ JJ (soinniton dentaalispirantti) yl. itze, catzoi  itse, katsoi ~ iJJe, kaJJoi
u o harv. isut, kirckun isot, kirkon
u u sanan alussa harv. ulos ulos
u u sanan sisällä yl. cuca, minua kuka, minua
u uu ensi tavussa harv. cule kuule
u uu jälkitavussa yl. loppun loppuun
u v sanan alussa harv. uäret, terue, luuatut väärät, terve, luvatut
u y harv. neitzut, wersuns neitsyt, värsyns
uo uo yl. luodhetta luodetta
uu u hyvin harv. asuumaxi asumaksi
v u sanan sisällä harv. tvle, cvnnia tule, kunnia
v u sanan alussa yl. vsko, vsein usko, usein
v v sanan alussa viha, vastan viha, vastaan
w u sanan sisällä harv. twrulla turulla
w u sanan alussa yl. wsco, wsein usko, usein
w uu usein haltwn, wsi, mw, swrembi haltuun, uusi, muu, suurempi 
w v yl. walkeus, wedhet, iywe valkeus, vedet, jyvä
wo uo hyvin harv. swo suo
wu u hyvin harv. wuidha uida
wu uu hyvin harv. cwulla, wunna kuulla, uunna
wu v y:n edellä harv. wiwuy, sywuyys viivy, syvyys
x ks aina mixei, söxemen miksei, syöksemän
y i harv. metelyt, seysoman, noytws metelit, seisoman, noituus
y j joskus söyan syöjän
y y yl. ysteue, sykysyn ystävä, sykysyn
y yy jälkitavussa yl. hywydhen hyvyyden
yy yy ensi tavussa yl. syyte syytä
yy yy jälkitavussa harv. sywyys syvyys
å o harv. hånga honka
å uo harv. coyråho, wårelle koiruoho, vuorelle
åu ou harv. nåuse, fråuuan nousee, frouvan 
ä e harv. änembi, käsekw enempi, kesäkuu
ä ä yl. nämet, häpien nämät, häpiän
ä ää ensi tavussa harv. äni, pälle  ääni, päälle
ä ää jälkitavussa harv. poiswiekä, kiendä poisviekää, kääntää
äe ää joskus käenne, häedh käännä, häät
äu äy harv. täutetehen täytetähän
äy äy harv. käydä, mäyre käydä, mäyrä
ää ää ensi tavussa täälle täällä
ää ää jälkitavussa harv. elää elää
ö ö yl. törkyns, sökö törkyns, syökö
ö öö jälkitavussa yl. ketkekön, lökön kätkeköön, lyököön
ö yl. lökön, mös lyököön, myös
öe harv. töen työn
öu öy harv. köudhet, löudet köydet, löydät
öy öy harv. löytty, pöyte löytty, pöytä
öö yl. löönyt, poliöön lyönyt, puoliyön
öö öö jälkitavussa harv. ketköön kätköön

 


© Internetix / Erkki Savolainen 1998  [Sisällysluettelo] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]