Etusivu

Sisällys

Hakemisto <Edellinen Seuraava>

Hakemisto

Tällä sivulla:
Väliotsikot | Kuviot | Taulukot

Mene sivulle:
Tekstihaku

 

Väliotsikot

Hakemistoon on aakkostettu verkkokirjan sivujen väliotsikot avainsanojen perusteella. Rivit toimivat linkkeinä kyseisiin kohtiin.

Aktiiviseen ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen kannustaminen ja tasavertaisen oppijayhteisön luominen
Analyyttiset ja synteettiset menetelmät (lukemaan ja kirjoittamaan opettamisessa)
Arkiteorioiden merkitys opettajan ammatillisessa kehityksessä
Asumisen kurssin kehittely opettajan ja opiskelijoiden yhteistyöprosessina
Auktoriteetin käsitteestä
Auktoriteetin moninaisuus
Auktoriteettisuhteen koetinkiviä
Avoin, joustava ja monipuolinen oppimiskeskeinen arviointi sekä opettajan oman työn arviointi
Avoin, joustava ja oppimiskeskeinen oppimisen arviointi
Eheyttävän kasvatuksen teoria
Ei palautetta – kaikkiko hyvin?
Elinikäinen oppiminen
Empiirisiä tutkimuksia musiikillisista odotuksista
FLE-oppimisympäristön käyttökokeilut käsityötieteessä
Fooneista foneemeihin, graafeista grafeemeihin
Future Learning Environment (FLE) suunnitteluympäristönä
Haasteita jatkotutkimukselle (merkittävät oppimiskokemukset)
Ihanteista todellisuuteen
Jatkuvan laadunparantamisen teoria
Kenellä on auktoriteettia?
Kestävän kehityksen edistäminen (tapausesimerkki)
Kestävän kehityksen mukainen asuminen
Kirjainmenetelmä ja äännemenetelmä
Kognitiivinen oppipoikakoulutus
Kokemuksellinen oppiminen
Konstruktiivinen oppiminen
Konstruktivismi kokeilun taustateoriana
Konstruktivistinen näkökulma käsitysten muutoksen edistämiseen
Korkealaatuisen oppimisen teoria
Kotitalouden erityisosaaminen
Koululaisten asteikon säveliin liittyvät odotukset
Koululaisten päätössäveleen liittyvät odotukset
Kriittiseen kommunikaatiokulttuuriin
Kulttuurinen muutos koulutusinstituutioissa – pois koulumaisuudesta
Kumppanuuteen perustuva tiedon tuottaminen ja luominen
Kvantiteettioppositio
Käsin tekemisen aika
Käsitteellisen muutoksen malli
Käsityönopetuksen painopisteet käsityön merkityksen suuntaajana
(Käsityönopetuksen) painopisteiden valinta on arvovalintaa
Laadukkaan oppimisen periaatteiden soveltaminen yliopisto-opiskelussa ja opettajankoulutuksessa
Laatua oppimiseen
Lausetajun kehittämisen tärkeys
Lukemaan opettamisen metakieli
Lukemisen metakieltä: äänteet ja kirjaimet
Lukijan pohdittavaksi (portfolio)
Lähitulevaisuuden tutkimus- ja kehittämistarpeita
Merkittävien oppimiskokemusten merkitys opiskelijalle
Merkittävä oppimiskokemus semioottisena merkkinä
Merkittävät oppimiskokemukset fenomenologisina merkityssuhteina
Musiikilliset odotukset
Musiikin kuuntelemisesta
Ohjaustoiminta (portfolioprosessissa)
Omaohjauksellisen eli itseohjautuvan oppimisen periaate
Ongelmaperustainen opetus
Opettajan roolin muutos
Opettajille haasteita
Opettamisesta oppimiseen
Opetuksen haasteita
Opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta
Opetusmalleista
Opiskelijan kykyjen, kompetenssin ja työhön liittyvien taitojen kehittäminen
Opiskelijoiden kokemusten käyttäminen oppimisen voimavarana
Opiskelijoiden pätevyys arvioinnissa
Oppijakeskeinen opetus
Oppimisen kokonaisvaltaisuuden huomioon ottaminen
Oppimisen kontekstuaalisuus
Oppimiskeskeinen pedagogiikka
Oppimiskäsityksistä
Oppimiskäsitysten ilmentymiä korkea-asteen opetuksessa
Oppimiskäsitysten tyypittelyä
Painokirjaimet ovat lukemista, tyyppikirjaimet kirjoittamista varten
Pedagogisen prosessin pohdintaa
Pedagogisesta prosessista
Persoonallisesti merkittävät oppimiskokemukset
Portfolioaineiston arviointi
Portfolioaineiston koonti ja organisointi
(Portfolio)aineiston reflektointi
Portfolion monet mahdollisuudet
Portfolion muotoja
Portfolion määritelmiä
Portfolion selkärankana sisältö ja rakenne
Portfolion tavoitteet ja tarkoitus
Portfolioprosessin käyttövoimat
Propositionaalinen ja proseduraalinen tietämys (musiikillisten) odotusten perustana
Päätelmiä (musiikillisista odotuksista)
Rio de Janeiron kokouksen jälkeen
Ryhmätoiminta (portfolioprosessissa)
Suunnitelman toteuttaminen ja havainnointi
Suunnittelemalla oppiminen
Suunnittelu yhteisöllisenä tiimityönä
Suunnitteluongelmien ja -prosessin luonne
Taidekasvatuksesta nouseva käsityönopetus
Taitokasvatuksesta nouseva käsityönopetus
Tapausperustainen opetus
Tarkistettu suunnitelma
Teknologisen systeemin mallintaminen
Tekstit konstruktiivisen oppimisen todisteina
Tiedosta ja tietämään tulemisesta
Tietoteknologian aika
Toiminnan reflektointi
Toiminnan suunnittelu
Tonaalinen järjestelmä
"Tottelemattomuudesta ei hyvä seuraa, mutta..."
Tulevaisuuden taidot koulutuksen tavoitteena
Tulevaisuus: tiedon, taidon ja selviytymisen aika
Tulosten pohdintaa
Tuotantoteknologian aika
Tuotesuunnittelusta nouseva käsityönopetus
Uskomukset (mitä ne ovat)
Uskomukset kasvatusta koskevien arkiteorioiden osana
Uskomukset opettajan työssä
Uskomukset opettamaan oppimisessa
Uskomuksista kohti käsitysten muutoksen teoriaa
Vanhemmat valtakumppaneina
Vastuullisuuden ja itseohjautuvuuden edistäminen oppimisessa
Verkostopohjaisten oppimisympäristöjen tuki yhteisölliselle suunnittelulle
Vuorovaikutukseen perustuva oppiminen
Yhteiskunnallisten muutosten vaikutus käsityön merkitykseen
Yhteistyö vanhempien kanssa (ympäristökasvatuksessa)
Yhteisöä aktivoivaan (ympäristö)kasvatukseen
Yksilöllinen toiminta (portfolioprosessissa)
Yliopistonopettajan oppiminen
Ympäristö- ja luonnontieto (Mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan?)
Ympäristö- ja luonnontieto sekä ympäristökasvatus -termit opetussuunnitelmassa
Ympäristö- ja luonnontieto sekä ympäristökasvatus -nimikkeiden käytössä vielä korjaamista
Ympäristökasvatuksen evaluoinnin ja ekoauditoinnin teoria
Ympäristökasvatus-käsitteen kehittyminen
Ympäristökasvatus-käsitteen kehitys Suomessa ennen Rion kokousta
Ympäristökasvatus-käsitteen kehitys muualla maailmassa pohjana ympäristökasvatuksen kokonaismallille
Ympäristöstrategiat Rio de Janeiron kokouksen jälkeen
(Ympäristökasvatusta koskevien) mielikuvien muuttuminen
(Ympäristö)kasvatuksen menetelmälliset muutokset
(Ympäristökasvatusta koskevia) muutoksia lapsissa ja aikuisissa
(Ympäristökasvatusta koskevat) muutokset koko päiväkodin toiminnassa
(Ympäristökasvatuksen tuottaman) muutoksen arviointia
"Äitini Ä:tä opetti"
Äänteet ja kirjaimet


Kuviot

Luettelosta on linkit verkkokirjan sivuille kyseisiin kohtiin. Kuviot ovat luettelossa esiintymisjärjestyksessä.

Oppimiskäsitys mieleen, sosiaaliseen kontekstiin sekä kulttuuriin liittyvänä ilmiönä
Ongelmakeskeisen oppimisprosessin etenemisen vaiheita
Oppimisprosessin eteneminen kognitiivisen oppipoikakoulutuksen mallissa
Opetuskokeilun eteneminen
Yhteenveto opetuskokeilun etenemisestä
Jaettuun asiantuntemukseen perustuva suunnitteluprosessi
Konstruktivistinen näkökulma käsitteellisen muutoksen edistämistä
Kestävää kehitystä, hyvää ympäristöä ja hyvää elämää edistävän kasvatuksen peruskäsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä
Vuokko Ahorannan tekemä parannettu Vee-heuristiikka omasta kahden vuoden kestävän kehityksen edistämisprojektistaan
Johannan käsitekartta jäteveden puhdistamista koskevan oppimisprojektin alussa
Johannan käsitekartta jäteveden puhdistamista koskevan oppimisprojektin lopussa
Leena K. Lahden muunnos Hungerfordin ja Folkin (1990) ympäristökasvatuksen kokonaismallista
Käsityön merkitystä kuvastavat opetuksen painopisteet eri aikakausina
Perussävelen suhteelliset osuudet päätössävelen valinnoissa eri ikäryhmillä
8- ja 13-vuotiaiden sekä aikuisten vastausprofiilit asteikkokontekstissa


Taulukot

Luettelosta on linkit verkkokirjan sivuille kyseisiin kohtiin. Taulukot ovat luettelossa esiintymisjärjestyksessä.

Suunnittelemalla tapahtuvan oppimisen vaiheita ja prosesseja
Opettajien arviot joidenkin päätöksentekijöiden ja yhteistyökumppaneiden asiantuntemuksesta ja vallan määrästä opettajan työtä koskevissa asioissa
Käsityön merkitystä kuvastavat opetuksen painopisteet eri aikakausina

 

Etusivu

Sisällys

Hakemisto <Edellinen Seuraava>

jyo.gif (1438 bytes)

Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 2001Erkki.Savolainen@joensuu.fi