Etusivu l Sisällys l Hakemisto l <Edellinen l Seuraava>


Lähteet
 

 • Aebli, H. 1991. Opetuksen perusmuodot. Juva: WSOY.

 • Ahlman, E. 1927. Huumorin olemuksesta. Valvoja-aika 5 (1927). Helsinki, 468–474.

 • Bariaud, F. 1989. Age differences in children’s humor. Teoksessa McGhee, P. (toim.) 1989. Humor and children’s development: A guide to practical applications. New York: Haworth Press, 15–45. 

 • Bergen, D. 1998. Development of the sense of humor. Teoksessa W. Ruch, (toim.) 1998.The sense of humor: explorations of a personality characteristic. Sarjassa Humor research, 3. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 329–360.

 • Bergson, H. 1994. Nauru. Tutkimus komiikan merkityksestä. Helsinki: Loki-kirjat.

 • Bowden, A. O. & Melbo, I. R. 1937. Social psychology of education. New York: McGraw-Hill. Sarjassa McGraw-Hill series in education.

 • Bryant, J. & Zillmann, D. 1989. Using humor to promote learning in the classroom. Journal of Children in Contemporary Society 20: 1–2, 49–78.

 • Clark, M. 1987. Humor and incongruity. Teoksessa J. Morreal (toim.) 1987. The philosphy of laughter and humor. Albany: State University of New York Press, 139–155.

 • Cornett, C. E. 1986. Learning through laughter: Humor in the classroom. Bloomington: Phi Delta Kappa Educational Foundation.

 • Craik, K. H. & Ware, A. P. 1998. Humor and personality in everyday life. Teoksessa W. Ruch (toim.)1998. The sense of humor: explorations of a personality characteristic. Sarjassa Humor research, 3. Berlin: Mouton de Gruyter, 63–94.

 • Critchley, S. 2002. On humour. NY: Routledge. Sarjassa Thinking in action.

 • Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

 • Fern, T. I. 1991. Identifying the gifted humorist. Roper Review 14 (1), 30–34.

 • Freud, S. 1983. Vitsi ja sen yhteys piilotajuntaan. Helsinki: Love-kirjat.

 • Fry, W. & Allen, M. 1976. Humour as creative experience: The development of a hollywood humorist. Teoksessa A. J. Chapman & H. C. Foot (toim.) Humour and Laughter. London: Wiley, 245–258.

 • Goldsmith, M. T. 1991. Nonrepresentational forms of the comic; humor, irony, and jokes. New York: Peter Lang. Sarjassa American Universtiy studies V: 117.

 • Goodson, I. F. & Walker, R. 1977. Humour in the classroom. Teoksessa P. Woods & M. Hammersley (toim.) 1977. School Experience. London: Croom Helm, 196–227.

 • Goodson, I. F. & Walker, R. 1991. Biography, identity and schooling: episodes in educational research. London: The Falmer Press.

 • Gruner, C. R. 1997. The game of humor: a comprehensive theory of why we laugh. New Brunswick: Transaction Publishers.

 • Haavio, M. 1954. Opettaja-persoonallisuus. Jyväskylä: KJG.

 • Hollo, J. 1949. Kasvatuksen teoria. Porvoo: WSOY.

 • Holt, D. & Willard-Holt, C. 1995. An exploration of the relationship between humor and giftedness in students. International Journal of Humor Research. Berlin: Mouton de Gruyter, 257–272.

 • Järvelä, H. & Keinänen, A. 2003. Huumori opettajan työvälineenä. Pro gradu -tutkielma. Joensuu: Joensuun yliopisto.

 • Kerkkänen, P. 1997. Huumorintajun ja työsuorituksen välisistä yhteyksistä poliisipäällystön työssä. Helsinki: Edita.

 • Kinnunen, A. 1972. Huumori. Teoksessa M. Envall, A. Kinnunen & Y. Sepänmaa (toim.) Estetiikan kenttä, 195–216. Juva: WSOY.

 • Kinnunen, A. 1994. Huumorin ja koomisen keskeneräinen kysymys. Juva: WSOY.

 • Knuuttila, S. 1992. Kansanhuumorin mieli. Kaskut maailmankuvan aineksena. Jyväskylä: Gummerus.

 • Kuiper, N. A. & Martin, R. A. 1998. Is sense of humor a positive personality characteristic? Teoksessa W. Ruch (toim.) The sense of humor: explorations of a personality characteristic. Sarjassa Humor research, 3. Berlin: Mouton de Gruyter, 159–178.

 • Laes, T. Huumori ja kasvatus. 1998. Teoksessa K. Laine & J. Tähtinen (toim.) Oppimisen ohjaaminen esi- ja alkuopetuksessa. Turun Yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja B: 64, 273–293.

 • La Fave, L., Haddad, J. & Maesen W. A. 1976. Superiority, enhanced self-esteem, and perceived incongruity humor theory. Teoksessa A. J. Chapman & H. C. Foot (toim.) 1976. Humour and laughter. London: Wiley, 63–92.

 • Lahdes, E. 1985. Peruskoulun didaktiikka. Helsinki: Otava.

 • Lahdes, E. 1997. Peruskoulun uusi didaktiikka. Helsinki: Otava.

 • Lahti, P. 1991. Miksi huumorin tutkiminen ei ole huvittanut. Mielenterveys 4/91.

 • Leikola, A. 1982. Naurun biologiaa ja muita esseitä. Juva: WSOY.

 • Martin, M. W. 1987.Humor and aestethic enjoyment of incongruities. Teoksessa J. Morreal (toim.) The philosophy of laughter and humor. Albany: State University of New York Press, 172–186.

 • McGhee, P. E. 1979. Humor. Its origin and development. San Francisco: W. H. Freeman and Company.

 • Morreal, J. 1987. (toim.) The philosophy of laughter and humor. Albany: State University of New York Press.

 • Morris, D. 1977. Eleet kertovat, ilmeet puhuvat. Helsinki: Otava.

 • Mowrer, D. &  D'zamko, M. 1990. A comparison of humor and directive language in head start classrooms. International Journal of Humor Research. 3-3. Berlin: Mouton de Gruyter, 297–304.

 • Nuutinen, P. & Savolainen, E. (toim.) 2001. Mainiot maikat: humoristisia tarinoita opettajista. Helsinki: Art House.

 • Polkinghorne, D. E. 1995. Narrative configuration in qualitative analysis. Teoksessa J. A. Hatch & R. Wisniewski (toim.) 1995. Life history and narrative. London: The Falmer Press, 5–24.

 • Ricoeur, P. 1984. Time and narrative. Chicago, IL: University of Chigago Publishing.

 • Ricoeur, P. 2000. Tulkinnan teoria: diskurssi ja merkityksen lisä. Tutkijaliiton julkaisuja 98. Paradeigma-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto.

 • Schmuck, R. A. & Schmuck, P. A. 1997. Group processes in the classroom. Madison, WI: Brown & Benchmark.

 • Scruton, R. 1987. Laughter. Teoksessa J. Morreal (toim.) The philosphy of laughter and humor. Albany: State University of New York Press, 156–171.

 • Stebbins, R. A. 1977. The meaning of academic performance: How teachers define a classroom situation. Teoksessa P. Woods & M. Hammersley (toim.) School experience. London: Croom Helm, 28–56.

 • Stebbins, R. A. 1982. The role of  humor in teaching: Strategy and self-expression. Teoksessa P. Woods (toim.) Teacher strategies: explorations in the  sociology of the school. London: Croom Helm, 84–97.

 • Vaula, M. 1928. Huumorista ja sen sielullisista edellytyksistä. Valvoja-aika 6 (1928), 478–492.

 • Walter, G. 1990. Laugh, teacher, laugh! Education Digest. May90, Vol. 55 Issue 9, p 43, 2p. 2003 EBSCO Publishing. 12.4.2003. Saatavilla www-muodossa <http://web2.epnet.com>

 • Wells, D. A. 1974. The relationship between the humor of elementary school teacher and the perception of students. Unpublished doctoral dissertation. San Diego: United States International University.
   
 • Wolfenstein, M. 1954. Children’s humour: a psychological analysis. Glenroe: Free Press.

 • Wolfenstein, M. 1978. Children’s humor: a psychological analysis. Bloomington : Indiana University Press.

 • Woods, P. 1979. Divided School. London: Routledge.